top of page

کلکسیون صِباحَت تَنیر

به کلکسیون ای که با مادربزرگ عزیزم صباحت تنیر آغاز شده است خوش آمدید
بسیاری از هنرهای عثمانی و ترکی برای نسل ها در خانواده او بوده است
در واقع، مادر و مادربزرگ او مسئول تولید تقریباً تمام اویا هستند که در اینجا می بینید
بدون کمک های آنها امکان پذیر نبود
bottom of page