top of page

Şährestänihä i Eränşähr

TBD

Päd na̋m ı̋ da̋da̋r ı̋ weh äbzónı̋g


[Şähresta̋nı̋ha̋ ı̋ Éra̋nşähr]

 

Päd na̋m [ı̋] ud néróg ud ähla̋yı̋h ı̋ da̋da̋r Ohrmäzd [ud] jädäg ı̋ nék.


 1. Şähresta̋nı̋ha̋ ı̋ ändär zämı̋g ı̋ Éra̋nşähr kärd éstéd jud jud róz kú käda̋m sär-xwäda̋y kärd päd góka̋n äbär én äya̋dga̋r nibişt éstéd.

 2. Päd kust ı̋ Xwära̋sa̋n Sämärkänd şähresta̋n Ka̋ús ı̋ Käwa̋da̋n bun frägänd. Siya̋wäxş ı̋ Ka̋úsa̋n be fräza̋ménı̋d.

 3. Käy Husräw ı̋ Siya̋wäxşa̋n a̋nóh za̋d, uş wärza̋wänd A̋täxş Währa̋m a̋nóh nişa̋st.

 4. Päs Zärduşt dén a̋wurd äz främa̋n [ı̋] Wişta̋sp Şa̋h, häza̋r ud dó-säd frägärd päd dén-dibı̋rı̋h, päd täxtägı̋ha̋ [ı̋] zärrén känd ud nibişt ud päd gänj [ı̋] a̋n a̋täxş niha̋d.

 5. Ud päs gizistäg Skändär sóxt ud ändär ó dräya̋b äbgänd.

 6. Sugd ı̋ häft a̋şya̋n, uş häft a̋şya̋näg ändär bud. Éd kú häft xwäda̋ya̋n ändär bud. Ék a̋n ı̋ Cäm ud ék [a̋n ı̋] Ä[z]idäha̋g ud ék a̋n [ı̋] Frédón ud ék a̋n ı̋ Mänúçihr ud ék a̋n ı̋ Ka̋ús [ud ék a̋n ı̋ Käy-Husräw] ud ék a̋n ı̋ Lohra̋sp ud ék a̋n ı̋ Wişta̋sp Şa̋h.

 7. Päs gizistäg Fra̋siya̋g ı̋ Túr här ék nişémäg ı̋ déwa̋n [ud] uzdéstza̋r [ı̋] [ud] *bäşn pädiş kärd.

 8. Ändär bäxl ı̋ *ba̋mı̋g şähresta̋n [ı̋] Näwa̋zäg Spändya̋d ı̋ Wişta̋spa̋n pus kärd.

 9. Uş wärza̋wänd a̋täxş Währa̋m a̋nóh nişa̋st, uş nézäg ı̋ xwéş a̋nóh be zäd, uş ó Yäbbú-Xa̋ga̋n ud Sinjébı̋k Xa̋ga̋n ud Çól Xa̋ga̋n ud wuzurg Xa̋[ga̋]n ud Góhräm ud Tuza̋b ud Ärza̋sp ı̋ Xiyóna̋n Şa̋h päyga̋m fréstı̋d kú ó nézäg ı̋ män be nigeréd här ké päd wäzişn ı̋ én nézäg nigeréd çé ändär ó Éra̋nşähr dwa̋réd.

 10. Şähresta̋n ı̋ Xwa̋räzm *Närséh ı̋ Jähúdäga̋n kärd.

 11. Şähresta̋n ı̋ Märw-ród Währa̋m ı̋ Yäzdägirda̋n kärd.

 12. Şähresta̋n ı̋ Märw ud sähresta̋n [ı̋] Häré gizistäg Skändär ı̋ Hróma̋yı̋g kärd.

 13. Şähresta̋n [ı̋] Póşäng Şa̋buhr ı̋ Ärdäxşı̋ra̋n kärd, uş päd Poşäng [ı̋] puhl-é wuzurg kärd.

 14. Şähresta̋n [ı̋] Tús, Tús ı̋ Nódära̋n [kärd] [ı̋] nóh-säd sa̋l spa̋h-bed búd. Päs äz Tús spa̋h-bedı̋h ó Zärér ud äz Zärér ó Bästúr ud äz Bästúr ó Kärzäm mäd.

 15. Şähresta̋n ı̋ Néwşa̋buhr, Şa̋buhr ı̋ *Ärdäşı̋ra̋n kärd, päd a̋n ga̋h kéş Pa̋hlézäg [ı̋] Túr ózäd, uş päd häm gya̋g şähresta̋n främúd kärdän

 16. Şähresta̋n ı̋ Ka̋yén Käy Lohra̋sp ı̋ wişta̋sp pid kärd.

 17. Ändär Gurga̋n, şähresta̋n ı̋ Dähesta̋n xwa̋nénd, Närséh ı̋ Äşka̋na̋n kärd

 18. Şähresta̋n [ı̋] Kúmis [ud] pänj burg Ä[z]idäha̋g päd şäbesta̋n kärd, ma̋niş [ı̋] Pa̋rsı̋ga̋n a̋nóh búd. Päd xwäda̋yı̋h [ı̋] Yäzdgird ı̋ Şa̋buhra̋n kärd ändär ta̋zişn ı̋ Çól wéróy-pa̋hr [ı̋] a̋n a̋läg.

 19. Şähresta̋n [ı̋] Pänj Husräw [ı̋] Käwa̋da̋n kärd: Husräw Şa̋d [ud] Husräw ı̋ Must A̋ba̋d ud Wisp Şa̋d Husräw ud Hú Bóy Husräw [ud] Şa̋d Färrox Husräw kärd [ud] na̋m niha̋d.

 20. Uş pärisp-é ké é säd ud häşta̋d fräsäng drähna̋y ud wı̋st [ud] pänj şa̋h-a̋reşn ba̋la̋y, é säd ud häşta̋d där kóşk [ud] dästgird ändär främúd kärdän.

 21. Päd kust [ı̋] xwärwära̋n, şähresta̋n ı̋ Tı̋sifón äz främa̋n ı̋ Tús ı̋ *Wära̋zäg ı̋ Géwäga̋n kärd.

 22. Şähresta̋n [ı̋] *Näsı̋bı̋n *Wära̋zäg [ı̋] Géwäga̋n kärd.

 23. Şähresta̋n ı̋ Órha̋y Närséh ı̋ Äşka̋na̋n kärd.

 24. Şähresta̋n ı̋ Ba̋bél, Ba̋bél päd xwäda̋yı̋h [ı̋] Cäm kärd. Uş tı̋r äba̋xtär a̋nóh be bäst ud ma̋rı̋g [ı̋] häft [ud] dwa̋zdäh [ı̋] äxtära̋n ud äba̋xtära̋n [ud] häştom ba̋hräg päd ja̋dúgı̋h ó mihr ud äzérı̋g be nimúd.

 25. Şähresta̋n ı̋ Hérät Şa̋buhr ı̋ Ärdäxşı̋ra̋n kärd. uş Mihrza̋d ı̋ *Hérät märzba̋n päd wär ı̋ Ta̋zı̋ga̋n be guma̋rd.

 26. Şähresta̋n ı̋ Hämäda̋n *Yäzdgird ı̋ Şa̋buhra̋n kärd, kéşa̋n *Yäzdgird ı̋ däbr xwa̋nénd.

 27. Ändär Ma̋h ud kust ı̋ Niha̋wänd ud wär [ı̋] Währa̋ma̋wänd şähresta̋n-é Währa̋m ı̋ *Yäzdgirda̋n kärd ké-şa̋n Währa̋m [ı̋] Gór xwänd.

 28. Wı̋st-é şähresta̋n ı̋ ändär Pädişxwa̋rgär kärd éstéd äz Ärma̋yı̋l enya̋ äz främa̋n Ärma̋yı̋l äwéşa̋n Kófya̋ra̋n kärd, ké-şa̋n äz Ä[z]idäha̋g kóf päd şährya̋rı̋h winda̋d ésta̋d.

 29. Kófya̋r häft hénd [ud] Wisémäga̋n ud A̋häga̋n ud *Wispúhr ud *Sóba̋ra̋n ud Musräga̋n ud Bäróza̋n ud Märinza̋n.

 30. Én a̋n búd kéşa̋n äz Ä[z]idäha̋g kóf päd şährya̋rı̋h winda̋d ésta̋d.

 31. Şähresta̋n [ı̋] Músel Péróz [ı̋] Şa̋buhra̋n kärd.

 32. Nóh şähresta̋n ändär zämı̋g Gäzı̋räg kärd éstéd ud A̋mtús Késär bra̋där za̋d  kärd.

 33. Wı̋st çäha̋r şähresta̋n ändär zämı̋g [ı̋] Şa̋m [ud] Yämän ud Frı̋ga̋ ud Kufäh ud Mäkkäh ud Mädı̋näg ga̋h kärd éstéd äst şa̋ha̋n şa̋h [ud] äst Késär.

 34. Päd kust [ı̋] némróz şähresta̋n ı̋ Ka̋bul Ärdäxşı̋r ı̋ spändya̋da̋n kärd éstéd.

 35. Şähresta̋n [ı̋] Räxwät Räha̋m ı̋ Gódärza̋n kärd päd a̋n ga̋h käş Äspwärz när ı̋ Túr ózäd uş Yäbbú Xa̋ga̋n äz a̋nóh stó be kärd.

 36. Şähresta̋n ı̋ Bäst Bästúr [ı̋] Zäréra̋n kärd päd a̋n ga̋h kä Wişta̋sp-şa̋h dén yäştän päd Fräzda̋n búd ud bunäg ı̋ Wişta̋sp ud äba̋rı̋g wa̋spuhräga̋n ändär nişa̋st.

 37. Şähresta̋n ı̋ Fra̋h ud şähresta̋n [ı̋] Za̋wälesta̋n Ródstähm ı̋ Sı̋sta̋n şa̋h kärd

 38. Şähresta̋n [ı̋] Zäräŋ näxust gizistäg Fra̋siya̋g ı̋ Túr kärd, uş wärza̋wänd a̋täxş Kärkóy a̋nóh nişa̋st, uş Mänúçihr ändär ó Pädişxwa̋rgär kärd, uş Spändärmäd päd zänı̋h xwa̋st ud spändärmäd ändär ó zämı̋g guméxt, şähresta̋n äwéra̋n kärd, uş a̋täxş äfsa̋rd ud päs Käy Husräw [ı̋] Siya̋wäxşa̋n şähresta̋n äba̋z kärd, uş a̋täxş Kärkóy äba̋z nişa̋st ud Ärdäxşı̋r [ı̋] Pa̋bäga̋n şähresta̋n be päd fräza̋ménı̋d.

 39. Şähresta̋n [ı̋] Kerma̋n *Käwa̋d [ı̋] Péróza̋n Kerma̋n şa̋h, kärd.

 40. Şähresta̋n Weh-Ärdäxşı̋r [ı̋] päd sé xwäda̋y kärd ud Ärdäxşı̋r [ı̋] Pa̋bäga̋n päd fräza̋ménı̋d.

 41. Şähresta̋n [ı̋] Stäxr Ärdäwa̋n ı̋ *Pa̋rsı̋ga̋n şa̋h kärd.

 42. Şähresta̋n [ı̋] Da̋ra̋bgird Da̋ra̋y ı̋ Da̋ra̋ya̋n kärd.

 43. Şähresta̋n [ı̋] Weh-Şa̋buhr, Şa̋buhr ı̋ Ärda̋xşı̋ra̋n kärd.

 44. Şähresta̋n [ı̋] Gór-Ärdäxsı̋r-Xwärräh, Ärda̋xşı̋r [ı̋] Pa̋bäga̋n kärd.

 45. Şähresta̋n [ı̋] *Túzäg, Huma̋y ı̋ Çihr A̋za̋da̋n kärd.

 46. Şähresta̋n ı̋ Ohrmäzd-Ärdäxşı̋ra̋n [ud] şähresta̋n ı̋ Ra̋m-Ohrmäzd, Ohrmäzd néw Şa̋buhra̋n kärd.

 47. Şähresta̋n [ı̋] Şús ud Şústär, Şı̋şı̋nduxt, zän ı̋ Yäzdgird [ı̋] Şa̋buhra̋n kärd, çiyón duxt ı̋ Réş Gälúdäg, Cähúdäga̋n-şa̋h, ma̋d-iz ı̋ Währa̋m ı̋ Gór búd.

 48. Şähresta̋n ı̋ Wändóy-Şa̋buhr ud şähresta̋n ı̋ Éra̋n-Kärd-Şa̋buhr, Şa̋buhr ı̋ Ärdäxşı̋ra̋n kärd, uş Pı̋la̋ba̋d na̋m niha̋d.

 49. Şähresta̋n ı̋ Nähr-Tı̋räg päd duş-xwäda̋yı̋h ı̋ Äzidäha̋g päd şäbesta̋n kärd ud zénda̋n ı̋ Éra̋nşähr búd, zénda̋n Äşka̋n na̋m búd.

 50. Şähresta̋n [ı̋] Simra̋n Frédón ı̋ A̋dwéna̋n kärd, uş Mäsrúg, Simra̋n şa̋h ózäd, uş zämı̋g ı̋ Simra̋n äba̋z xwéşı̋h Éra̋nşähr a̋wurd, uş däşt [ı̋] Ta̋zı̋g päd xwéşı̋h ud a̋ba̋dı̋h be ó Bäxt-Husräw ı̋ Ta̋zı̋g şa̋h da̋d, päywänd da̋rişn ı̋ xwéş räy.

 51. Şähresta̋n ı̋ *Ärhést Şa̋buhr ı̋ Ärdäxşı̋ra̋n kärd.

 52. Şähresta̋n ı̋ *A̋súr ud şähresta̋n ı̋ Weh-Ärdäxşı̋r ı̋ Spändya̋da̋n kärd, uş Óşäg ı̋ *Hägär märzba̋n, Dó-sär ud Bor-gil päd wär ı̋ Ta̋zı̋ga̋n be guma̋rd.

 53. Şähresta̋n ı̋ Gäy gizistäg *Äleksändär ı̋ Filipus kärd, ma̋nı̋şn ı̋ Cähúda̋n a̋nóh búd päd xwäda̋yı̋h [ı̋] Yäzdgird ı̋ Şa̋buhra̋n nı̋d äz xwa̋hişn ı̋ Şı̋şı̋nduxt uş zän búd.

 54. Şähresta̋n ı̋ Éra̋n-A̋sa̋n-Kärd-Käwa̋d, [*Käwa̋d ı̋] Péróza̋n kärd.

 55. Şähresta̋n ı̋ Äşkär, Währa̋m ı̋ Yäzdgirda̋n kärd.

 56. Şähresta̋n ı̋ A̋durba̋däga̋n Éra̋n-Guşäsp ı̋ A̋durba̋däga̋n spa̋h-bed [kärd].

 57. Şähresta̋n ı̋ Wän, Wän ı̋ Guläxşa̋n kärd ud päd zänı̋h ó Käy-Käwa̋d mäd ud drubuştı̋h ı̋ Ärwändäsp Túr ı̋ Bra̋dréş ı̋ Kärb päd ja̋dúgı̋h kärd, pa̋nägı̋h ı̋ gya̋n xwéş ra̋y.

 58. Päd kust A̋durba̋däga̋n, şähresta̋n ı̋ Gänzäg *Fra̋siya̋g [ı̋] Túr kärd.

 59. Şähresta̋n ı̋ A̋móy, zändı̋g ı̋ purr-märg kärd. Zärduşt ı̋ Spita̋ma̋n äz a̋n şähresta̋n búd.

 60. Şähresta̋n ı̋ Bägda̋d Äbú Ca̋fär çiyón-şa̋n Äbú Däwa̋nı̋g xwänd kärd.

 

Päd Pérózı̋h a̋wişt.


Fräzäft päd dród şädı̋h ra̋mişn.

bottom of page