top of page

 

Xuŋa (Xiongnu)

Ayraq

"Kumis," a yoghurt product

Lao (酪) LH *lɑk

Xuŋa

Az

"Slave"

Zi (貲) LH *tsie

Xuŋa

Bağatur

"Hero, warrior," a personal name

Mao-dun (冒頓) OC *mə̂k-tûn

Xuŋa

Balıq

"City, settlement"

Mi-li (熐蠡) LH mek-le

Xuŋa

Duqa

"One who strikes," a Xuŋa clan name

Du-gu (獨孤) LH *dok-kuɑ

Xuŋa

Halat

"Dappled horse," name of a Xuŋa tribe.

He-lai (賀賴) LH *gɑi-lɑs

Xuŋa

Moquraq

"Bald, hornless"

Mu-gu-lu (木骨閭) LH *mok-kuət-liɑ

Tabğaç

Ordu

"Borderland, the land between"

Ou-duo (甌脫) LH *ʔo-duɑt

Xuŋa

Qadır

"Mule"

Jue-ti (駃騠) LH *kuet-dei

Xuŋa

Qız

"Wife; woman; daughter"

Ju-ci (居次) LH *kɨɔ-tshi

Xuŋa

Qıŋraq

"Sword, knife, blade"

Qing-lu (輕呂) OC *kʰeŋ-ɡ·raʔ, Jing-lu (徑路) LH *keŋ-lɑ

Xuŋa

Tabğaç

"Earth empress"

Tuoba (拓拔) LH *tʰɑk-bɑt

Xuŋa, Tabğaç

Tağı

"Female ass; wild horse"

Tuoxi (騨騱) LH *tɑn-ge

Xuŋa

Taŋrı

"God, sky, heaven"

Cheng-li (撐犁) LH *ḍaŋ-li

Xuŋa

Tägin

"Worthy," a title for princes

Tu-qi (屠耆) LH *dɑ-gɨ; Zhu-qi (諸耆) LH *tśɑ-gɨ

Xuŋa

Topraq

"Earth, soil"

Dou-luo (逗落) LH *do-lɑk

Xuŋa

Tümän

"Ten-thousand," a title

Tou-man (頭曼) OC *dô-mɑn

Xuŋa

Xuŋa

"Hun," a dynastonym; the name of the modern Ongi River

Xiong-nu (匈奴) *hoŋ-nâ

Xuŋa

Yılan

"Dragon"

Long (蘢/龍) LH *lioŋ

Xuŋa

bottom of page