top of page

Vun , Vunı̆ , Vunnı̆

"Ten"

Etymology

Pronunciation

/vun/ [ʋˈun̪] , /vunə/ [ʋˈun̪ɤ̞̽] , /vunːə/ [ʋˈuɲːɤ̞̽]

Transcriptions

вун, vun; вунӑ, vună; вуннӑ, vunnă; вoн; вoнӑ; вoннӑ

Part of Speech

 

Sources

Dictionary of the Chuvash Language (Словарь чувашского языка)

-

Chuvash Manual

-

Notes

bottom of page