top of page

History (Պատմություն) 3 (Grabar)

Sebeos's (Սեբեոս) History (Պատմություն)
...

Եւ եղեւ յետ մահուանն Խոսրովայ որդւոյ Կաւատայ, եւ թագաւորել որդւոյ նորա Որմզդի ի վերայ աշխարհին Պարսից. որոյ մայր իւր դուստր էր Խաքանայ մեծի արքային Թետալացւոց, կին Խոսրովայ. հաւր սորա անուն Կայէն, որ թէպէտ ի հայրենեաց մեծագոյն՝ եւս առաւել մեծագոյն եւ գազանագոյն ի մայրենեաց կողմանէ:

...
bottom of page