top of page

Commentary on the Worship of Vohu Manah (Zänd i Vähmän Yäsn) 4 (Middle Persian)

TBD
  1. ud xwadáyı́h ud pádixşáyı́h ó anérán-bunı́gán raséd,

  2. çiyón hyón ud turk ud xadur ud tóbı́d,

  3. çiyón hindúg ud kófyár ud çı́nı́g ud kábulı́g ud sugdı́g ud hrómáyı́g ud karmı́r-hyón ud spéd-hyón,

  4. pad érán dehán ı́ man ohrmazd dád pádixşá bawénd,

  5. framán ud kámag ı́ awéşán pad géhán rawág be bawéd,

  6. pádixşáyı́h az awéşán dawál-kustı́gán ud tázı́gán ud hrómáyı́gán be ó awéşán raséd

bottom of page